Άµφισσα 17/09/2020

                                                                                                      Αριθµός πρωτοκόλλου 18497/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                   

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά

Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα

Τηλέφωνο: 2265350027

FAX: 2265350021

E-mail: mayor@delphi.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

 Αφού έλαβε υπ’ όψιν:

1.Το άρθρο 58 και το άρθρο 94 παρ. 4 εδάφιο 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-

6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του αρ. 79/2017 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ

109 τ.Α΄ 01.08.2017), με βάση την οποία «Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά

σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του

οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και

συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών

στο σχολείο».

3.Το με αριθμ. πρωτ. 4422/17.09.2020 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με θέμα «Πρόγνωση καιρικών

φαινομένων».

4.Την με αριθμ. πρωτ. 18496/17.09.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών σχετική με την αναστολή λειτουργία των

σχολικών μονάδων του Δήμου Δελφών.

5.Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των μαθητών που φοιτούν στις σχολικές

μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω των επικείμενων

ακραίων καιρικών φαινομένων που θα επηρεάσουν το Δήμο Δελφών.

                                                    Αποφασίζουμε

Την αναστολή της λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, όλων των

σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Δελφών, καθώς και των δομών των Κ.Δ.Α.Π. την Παρασκευή 18.09.2020, λόγω των

επικείμενων ακραίων καιρικών φαινομένων που θα επηρεάσουν το Δήμο Δελφών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ