Σας γνωρίζουμε ότι στην Κοινότητά μας, χορηγήθηκε το ποσό της Πάγιας Προκαταβολής για το έτος 2020.

Από την Πάγια Προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται αποκλειστικά με :

α) Την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

β) Τις επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που       μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.

γ) Τις επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων.

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του τίτλου κτήσης, (έτσι έχει μετονομαστεί η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), είναι ο Α.Φ.Μ., ο ΑΜΚΑ και ο ΑΜΑ του δικαιούχου.

Το ημερομίσθιο των απασχολουμένων για τις παραπάνω εργασίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 ευρώ μικτά.

Ο αμοιβόμενος με τίτλους κτήσης, πρέπει απαραιτήτως να απογραφεί στον ΕΦΚΑ υποχρεωτικά, πριν από την έκδοση του τίτλου κτήσης. Όταν θα απογραφεί, ο ΕΦΚΑ εκδίδει βεβαίωση απογραφής, η οποία  θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στον τίτλο κτήσης, προκειμένου να πληρωθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω όποιος επιθυμεί να απασχοληθεί στην Κοινότητά μας, περιπτώσεως συντρεχούσης, να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Κοινότητας προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από την Κοινότητα θα ληφθεί μέριμνα, ούτως ώστε τα ημερομίσθια, να επιμερισθούν ισομερώς στους ενδιαφερομένους.