Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών εγκρίθηκε η απαλλαγή από
τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων οι οποίες
διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας