Σας γνωρίζουμε ότι από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, διενεργείται απογραφή  Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.

Σκοπός της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας (εφεξής Απογραφή Γ-Κ) είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές, με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας για την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4772/2021 – ΦΕΚ 17/Α/5-2-2021, το πεδίο εφαρμογής της απογραφής είναι:

  1. Η Απογραφή Γ-Κ διενεργείται σε όλες τις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή μικτές γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Χώρας, ανεξάρτητα από:

α) τη νομική μορφή της εκμετάλλευσης,

β) τον τόπο διαμονής του κατόχου της, ή τον τόπο όπου βρίσκονται οι εκτάσεις ή τα ζώα της εκμετάλλευσης (αστικές, ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές).

  1. Στατιστική μονάδα της Απογραφής Γ-Κ αποτελεί κάθε εκμετάλλευση της οποίας ο κάτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, εκμεταλλεύεται τουλάχιστον α) πενήντα (50) στρέμματα χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ή είκοσι (20) στρέμματα αρόσιμη γη ή πέντε (5) στρέμματα πατάτες ή πέντε (5) στρέμματα νωπά λαχανικά και φράουλες ή δύο (2) στρέμματα αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά, σπόρους για σπορά και φυτάρια, καθώς και φυτώρια ή τρία (3) στρέμματα οπωροφόρα ή ένα (1) στρέμμα αμπελώνες ή τρία (3) στρέμματα ελαιόδεντρα ή εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (0,1 στρέμμα) θερμοκήπια ή εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα καλλιεργούμενα μανιτάρια, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας και τον τόπο που βρίσκεται ή β) ιδιόκτητα ζώα που αντιστοιχούν σε 1,7 μονάδες ζωικού κεφαλαίου.

Για τον σκοπό αυτό όσοι πληρούν τις προυποθέσεις προκειμένου να απογραφούν, και δεν έχουν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις απογραφής, (αυτοί που έχουν συμπεριληφθεί έχουν ενημερωθεί σχετικά από τον απογραφέα), να ενημερώσουν άμεσα τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Υπ΄ όψιν ότι η απογραφή θα γίνει τηλεφωνικά.