Την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, συνεδριάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο

     Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πεντεορίων, που θα γίνει στο κατάστημα της Κοινότητας Πεντεορίων την 22η  του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87/7.6.2010) ως αντικ. με άρθρο 89 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018), προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε συνδυασμό α) με την παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 τ. Α΄),  β) με υπ΄ αριθ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,  γ) την υπ αριθ. 40/31.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, και δ) την υπ΄αριθ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

1.

Γνωμοδότηση σχετικά με την απαγόρευση διέλευσης και στάθμευσης των οχημάτων, κατά τους θερινούς μήνες, στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Πεντεορίων.

2.

Επισκευή δρόμων με σκυρόδεμα εντός  Κοινότητας Πεντεορίων, προϋπολογισμού 38.000 €, με χρήματα από τις Α.Π.Ε. της Κοινότητας Πεντεορίων.

3.

Προμήθεια εξοπλισμού για αντικεραυνική προστασία εντός Κοινότητας Πεντεορίων, προϋπολογισμού 5.000 €, με χρήματα από τις Α.Π.Ε. της Κοινότητας Πεντεορίων.

4.

Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόσβαση σε wi – fi στους κοινοχρήστους χώρους της Κοινότητας Πεντεορίων (επέκταση δικτύου), προϋπολογισμού 3.000 €, με χρήματα από τις Α.Π.Ε. της Κοινότητας Πεντεορίων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Μάρκος  Ε.  ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ