ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ   ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ    ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ

Ταχ/κή  Διεύθυνση:  Πεντεόρια

331.00 – ΑΜΦΙΣΣΣΑ

Τηλέφωνο: 22650 – 65488

e-mail:  tk.penteorion@delphi.gov.gr.

 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Πεντεόρια 31 Ιουλίου 2020

Αριθ. Πρωτ.:    94 / 2020   .      

 

 

ΠΡΟΣ

 

1. Δήμαρχο Δήμου Δελφών

    κ. Παναγιώτη Ταγκαλή

2. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Άμφισσας

     κ. Νικόλαο Λουπάκο

3. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ιτέας

     κ. Γεώργιο Τσατσαρώνη

4. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γαλαξιδίου

     κ. Ευθύμιο Γρίβα

5. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Δελφών

     κα. Χρυσάφω Σεγκούνη

6. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Δεσφίνας

    κ. Ευστάθιο Μαντζώρο

7. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Παρνασσού

    κ. Ευάγγελο Κούσουλα

8. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Καλλιέων

     κ. Χαρίλαο Αγαπητό

9. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γραβιάς

      κ. Ιωάννη Μανανά

10. Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α.Δ

      κ. Σωτήριο Σωτηρόπουλο

11. Αρχηγούς Δημοτικών Παρατάξεων

·       κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο

·       κ. Παναγιώτη Μέγκο

·       κ. Ευστάθιο Λεοντίου

·       κ. Γεώργιο Δρακάκη

12. Δημοτικούς Συμβούλους Δ.Ε. Γαλαξιδίου

·    κ. Ανδρέα Ζαχαρόπουλο

·      κ. Αθανάσιο Τσονάκα

·      κ. Νικόλαο Σταντζούρη

13. τ. Προέδρους Κοινότητας Πεντεορίων

·         κ. Δρόσο Βελία

·         κ. Ελένη Κωστάκου

·         κ. Ηλία Μαμαρέλη

·         κ. Ευστάθιο Μαρματάκη

·         κ. Ευθύμιο Κοντούλη

·         κ. Παναγιώτη Μαμαρέλη

·         κ. Θεοχάρη Θεοχάρη

14.  Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Πεντεορίων

15.  Πολιτιστικό Σύλλογο Πεντεορίων

16.  Δημότες Κοινότητας Πεντεορίων

 

ΚΟΙΝ:    1. Βουλευτή Φωκίδας

                  κ. Ιωάννη Μπούγα

2. Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας

κ. Γεώργιο Δελμούζο

3. Γενικό Γραμματέα Δήμου Δελφών

      κ. Αθανάσιο Μανανά

4. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πεντεορίων, που θα γίνει στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Πεντεορίων την 6η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00΄, σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87/7.6.2010) ως αντικ. με άρθρο 87 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133/19.7.2018)  προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε συνδυασμό α) με την παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 τ. Α΄),  β) με υπ΄ αριθ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, και γ) την υπ αριθ. 40/31.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

1.

Συνέλευση κατοίκων Κοινότητας Πεντεορίων, προκειμένου ιεραρχηθούν οι ανάγκες των κατοίκων και να τεθούν προτεραιότητες

για την τοπική ανάπτυξη, καθώς και τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν. 3852/10, όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 Ν. 4555/18

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μάρκος  Ε.  ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ