Ανακοίνωση, για περιστασιακή απασχόληση στην Κοινότητα

Ανακοίνωση, για περιστασιακή απασχόληση στην Κοινότητα

Σας γνωρίζουμε ότι στην Κοινότητά μας, χορηγήθηκε το ποσό της Πάγιας Προκαταβολής για το έτος 2020. Από την Πάγια Προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται αποκλειστικά με : α) Την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού....